More fun with stress accent.

Horace (Epistulae 1.15): Ād mărĕ | cūm vē|nī, gĕnĕ|rōs(um) ēt | lēnĕ rĕ|quīrō, quōd cū|rās ăbĭg|āt, quōd | cūm spē | dīvĭtĕ | mānēt īn vē|nās ănĭ|mūmquĕ mĕ|ūm, quōd | vērbă mĭ|nīstrēt, quōd mē | Lūcā|næ jŭvĕ|nēm cōm|mēndĕt ă|mīcæ. When I go to the sea, I need a smooth [wine] with a good lineage, to […]

Also tagged , , , , ,