Skip to content

{ Tag Archives } iambic senarius

Geminos filios in ventre.

Plautus, Curculio: Gĕmĭnōs | īn vēn|tre hăbē|rĕ vĭdĕ|ōr fī|lĭōs. I look like I’m pregnant with twins. No comment.

Also tagged , ,

Haven't done one of these in a while.

Plautus (Mostellaria, 490–5). ―Ăĭt vē|nīss(e) īl|l(um) īn sōm|nīs ād | sē mōr|tŭōm. ―Nēmp(e) er|g(o) īn sōm|nīs? ―Ĭtă. |Sēd āus|cūltā | mŏdŏ. Ăĭt īl|l(um) hōc pāc|tō sĭbĭ | dīxīs|sĕ mōr|tŭōm. ―Īn sōm|nīs? ―Mī|rūm quīn | vĭgĭlān|tī dī|cĕrēt, qu(i) ăbhīnc | sēxā|gīnt(a) ān|nōs ōc|cīsūs | fŏrēt. Īntēr|d(um) ĭnēp|tē stūl|tŭs ēs. | Quīn tū | tăcēs? “He said a […]

Also tagged , ,

Scanning Plautus

Plautus (Casina 39-42): Īs sēr|vōs, sĕd ăb|hīnc ān|nōs fāc|t(um) ēst sē|dĕcīm, quōm cōn|spĭcā|tūst prī|mŭlō | crĕpūs|cŭlō pŭēl|l(am) ēxpō|nī, ădĭt | ēxtēm|pl(o) ād mŭlĭ|ĕrēm, qu(æ) īll(am) ēx|pōnē|bāt: ō|rāt, ŭt ĕ|ām dēt | sĭbĭ This servant—now, this happened sixteen years ago, when he managed to see a little girl being abandoned, at first light—immediately went up to […]

Also tagged , , , ,