Skip to content

{ Tag Archives } abhinc

Scanning Plautus

Plautus (Casina 39-42): Īs sēr|vōs, sĕd ăb|hīnc ān|nōs fāc|t(um) ēst sē|dĕcīm, quōm cōn|spĭcā|tūst prī|mŭlō | crĕpūs|cŭlō pŭēl|l(am) ēxpō|nī, ădĭt | ēxtēm|pl(o) ād mŭlĭ|ĕrēm, qu(æ) īll(am) ēx|pōnē|bāt: ō|rāt, ŭt ĕ|ām dēt | sĭbĭ This servant—now, this happened sixteen years ago, when he managed to see a little girl being abandoned, at first light—immediately went up to […]

Also tagged , , , ,

'Abhinc' in Horace.

Horace, against time hallowing all things (Epistulae 2.1): Scrīptŏr ăb|hīnc ān|nōs cēn|tūm quī | dēcĭdĭt, | īntēr pērfēc|tōs vĕtĕ|rēsquĕ rĕ|fērrī | dēbĕt ăn | īntēr vīlīs | ātquĕ nŏ|vōs? Ēx|clūdāt | jūrgĭă | fīnīs. The author who passed away a hundred years ago—should he be placed among the perfect and the ancient, or among the […]

Also tagged , , , ,

Cicero on untimely deaths.

Cicero on untimely deaths (Philippica 2.46): Etenim, si abhinc annos prope viginti hoc ipso in templo negavi posse mortem immaturam esse consulari, quanto verius non negabo seni! Indeed, if nearly twenty years ago—in this very temple—I said there could be no such thing as death being premature for someone who has been consul, how much […]

Also tagged , , , , , ,

Cicero on rigged elections in Sicily.

Cicero on rigged elections in Sicily (In Verrem Secunda 2.52): Herodotus cum Roma revertitur, diebus, ut ipse putabat, XV ante comitia, offendit eum mensem qui consequitur mensem comitialem, comitiis iam abhinc XXX diebus factis. When Herodotus returns from Rome, on what he was thinking was fifteen days before the comitia, he’s shocked to find it’s […]

Also tagged , , ,