Skip to content

{ Tag Archives } dactylic hexameter

Virtus post nummos.

Horace, Epistulae 1.1.53-56: “Ō cī|vēs, cī|vēs, quǣ|rēndă pĕ|cūnĭă | prīmum ēst; vīrtūs | pōst nūm|mōs!” Hǣc | Jānūs | sūmmŭs ăb | īmō prōdŏcĕt, | hǣc rĕcĭ|nūnt jŭvĕ|nēs dīc|tātă sĕ|nēsquĕ. “Hey, citizens! Citizens! Seeking money should come first – virtue after dollars!” This is what the Janus teaches from end to end; the young and […]

Also tagged , ,

The cranes of Ibycus.

I was working with the Lexicon Universale and ran across the story of Ibycus, a Greek lyric poet, as cribbed from a Latin version of Plutarch‘s Περὶ ἀδολεσχίας (De garrulitate): Ibycus cùm in latrones incidisset iam occidendus, grues fortè supervolantes obtestatus est. Aliquanto pòst tempore, cùm iidem latrones in foro sederent, rursumque grues supervolarent, per […]

Also tagged , , , , ,

Arrogance!

Ovid (Metamorphoses 15.871–2): Jāmqu(e) ŏpŭs | ēxē|gī, quōd | nēc Jŏvĭs | īră nĕc | īgnīs nēc pŏtĕ|rīt fēr|rūm nĕc ĕ|dāx ăbŏ|lērĕ vĕ|tūstās. And now I have completed a work that neither the wrath of Jupiter nor fire nor the sword nor gluttonous Time can do away with. Because just being ære perennius is underachieving. […]

Also tagged , ,

More fun with stress accent.

Horace (Epistulae 1.15): Ād mărĕ | cūm vē|nī, gĕnĕ|rōs(um) ēt | lēnĕ rĕ|quīrō, quōd cū|rās ăbĭg|āt, quōd | cūm spē | dīvĭtĕ | mānēt īn vē|nās ănĭ|mūmquĕ mĕ|ūm, quōd | vērbă mĭ|nīstrēt, quōd mē | Lūcā|næ jŭvĕ|nēm cōm|mēndĕt ă|mīcæ. When I go to the sea, I need a smooth [wine] with a good lineage, to […]

Also tagged , , , , ,

'Abhinc' in Horace.

Horace, against time hallowing all things (Epistulae 2.1): Scrīptŏr ăb|hīnc ān|nōs cēn|tūm quī | dēcĭdĭt, | īntēr pērfēc|tōs vĕtĕ|rēsquĕ rĕ|fērrī | dēbĕt ăn | īntēr vīlīs | ātquĕ nŏ|vōs? Ēx|clūdāt | jūrgĭă | fīnīs. The author who passed away a hundred years ago—should he be placed among the perfect and the ancient, or among the […]

Also tagged , , , ,